NATO Entity Code:
NCAGE AZ2SN

SAFE4U -CODE OF CONDUCT

Vår verksamhet inom och utom Sveriges gränser ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar–för sig själva och varandra. Vi har därför skapat ett regelverk, vår Code of Conduct. Den skall alla i vårt företag följa vi kommunicerar också ut den till våraaffärspartners och förväntar oss att de följer den.

VÅRA AFFÄRSPRINCIPER

Vi ska agera som en pålitlig och trovärdig samarbetspartner som lever upp till sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar underlag för starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Vi informerar våra intressenter om vår Code of Conduct som en naturlig del av vår relation.

LAGAR OCH REGLER

I de länder där vi bedriv er verksamhet ska respektive lands lagar och regler följas. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, krigsmateriellagstiftning, avtal och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet

OPARTISKHET

Vi ska inte erbjuda affärspartners och övriga intressenter belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder. Vi tar avstånd från alla former av korrupt affärsverksamhet och våra affärsrelationer ska kännetecknas av opartisk het. Varken SAFE4U eller någon av våra medarbetare får ta emot personliga gåvor eller tjänster som överstiger fastställd nivå, eller delta i representation utöver normal affärsverksamhet.

PERSONLIGA INTRESSEN

Våra medarbetar och representanter skall undvika att hamna situationer där deras personliga eller ekonomiska intressen kan hamna i konflikt med SAFE4U ́s. I de fall då det finns risk för en sådan intressekonflikt ska medarbetaren eller representanten rapportera detta till SAFE4Us ledning för hantering av situationen.

NEUTRALITET OCH ÖPPENHET

Vi arbetar för en öppen kommunikation för våra intressenter inom ramarna för bevarandet av affärshemligheter. I frågan om politiska partier och kandidater intar SAFE4U en neutral ställning. Varken företagsnamn eller dess tillgångar får användas för att främja sådana intressen.

Vi respekterar konventionella konventioner om mänskliga rättigheter. Vi stöder och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Vi tolererar inte under några som helst omständigheter, barnarbete eller arbete som utförs genom tvång eller hot om våld.

MÅNGFALD OCH LIKA MÖJLIGHETER

Vårt företag rekryterar och ger medarbetare lika möjligheter och behandling oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder. Mångfald uppmuntras. Vi arbetar aktivt för att eliminera alla former av diskriminerande behandling av anställda. Vi betalar rättvisa löneförmåner i enlighet med relevanta normer i de länder där företaget bedriver verksamhet.

UPPFÖLJNING OCH INFORMATION

Som anställd i SAFE4U har alla ansvar att informera och presentera Code of Conducts innehåll och betydelse till medarbetare och affärspartners. Code of Conduct gäller utan undantag var vi än i världen är verksamma, den praktiska tillämpningen övervakas regelbundet och kommuniceras öppet.